0_PROJECT

Základní škola Břevnov

  • 2009 DIPLOMNÍ PROJEKT
  • Praha
  • Další projekty

Urbanistické řešení

Vybraný pozemek je svým delším rozměrem orientován ve směru východ-západ a z těchto stran také zpřístupněn. Na východě z ulice Vodňanského a na západě z ulic Osmého listopadu a ulice Šultysova.

Terení konfigurace pozemku je značně složitá. Pozemek se nachází v severním svahu. V západní části pozemku, v serpentíně mezi ulicemi Šultysova a Osmého listopadu byla vytvořena umělá plošina, ohraničená strmým svahem ke komunikacím a k východní části pozemku. Východní část je téměř rovinatá, na jihu a západě vymezená strmým svahem k sousedním pozemků a k západní části vybraného pozemku.

Areál je rozdělen na dva celky – objekt školy s venkovním odpočinkovým prostorem pro děti v západní části a objekt tělocvičen a venkovních sportovišť ve východní části pozemku. Návrh počítá také se vznikem nové pěší cesty propojující ulice Vodňanského a Osmého listopadu podél severní hranice areálu školy.

Hlavní přístup je řešen z ulice Osmého listopadu, ze směru od ulice Bělohorské, kde se nachází zastávky MHD a odkuď se předpokládá hlavní proud návštěvníků – žáků. V této části je vymezen rozptylový prostor pro děti před hlavním vchodem, chráněný před vjezdem automobilů a vytvářející dojem jakéhosi náměstí, kam ústí pěší cesta, spojující ulice Osmého listopadu a Vodňanského. Podél tohoto rozptylového prostoru vede přijezdová cesta zajišťující provoz školní jídelny. Směrem do ulice Osmého listopadu jsou umístěna parkovací stání a obslužná komunikace pro popelářský vůz.

Z ulice Vodňanského je zřízen servisní vjezd na pozemek pro případ instalace nafukovací haly, zásobení hříště plážového volejbalu pískem a pod.

Objekt školy je zpřistupněn take z ulice Šultysova administrativním vchodem v úrovni 3. nadzemního podlaží.

Podél celé hranice areálu v ulici Šultysova a Osmého listopadu je umístěn nový chodník, vymezující uliční profil.

Architektonické a výtvarné řešení

Geomorfologie pozemku, dělící ho na dvě části – západní a východní a vzrostlé stromy dávají impuls pro architekturu objektu.

Objekt školy v západní části svým půdorysným tvarem sleduje sraz mezi dvěma polovinami pozemku a zachovává vzrostlé stromy podél ulice Osmého listopadu. Skládá se ze dvou, dřevem obkládaných objemů o třech podlažích, vůči sobě posazených tak, že navazují na severojižní osu hlavního příjezdu od ulice Bělohorská. Jsou spojené prosklenou halou převyšující tyto dva objemy. Na západní straně navazuje křídlo učeben o dvou podlažích, posazené na plošinu rovnoběžně s ulicí Osmého listopadu, kde se v současné době nachází dětské hřiště. Mezi ulicí a tímto křídlem jsou zachovány současné vzrostlé stromy ve svahu. Vytváří oponu mezi tímto dlouhým objektem a vizuálně rozmělněnou protější zástavbou.

Architektura objektu preferuje horizontálu. Ta se projevuje v pásových oknech na středním a východním křídle, nebo také ve vystupujících horizontálních prvcích nosné konstrukce u západního křídla, jasně vymezující podlaží. Horizontální členění je také preferováno v lehkém obvodovém plášti západního křídla i haly mezi středním východním křídlem.

Objekt školy společně s opěrnou zdí podél ulice Šultysova uzavírají v místě současného dětského hřiště venkovní odpočinkový prostor v úrovni 2. nadzemního podlaží, přístupný z učeben v tomto podlaží. Více na jihu pak vzniká mezi objektem školy a touto opěrnou zdí atrium rozdělené do dvou úrovni a bohatě osazené zelení, které vizuálně prostupuje do proskleného objemu haly.

Východní část pozemku je vymezena pro objekt tělocvičen a venkovní sportoviště. Tělocvičny jsou pojaty jako dva samostatné objemy svými podélnými osami orientované kolmo, navzájem i se školou propojené spojovacím krčkem. Obě tělocvičny jsou maximálně prosklené pro pocit návaznosti na okolní bohatou zeleň i venkovní sportoviště, která jsou přístupná jak z tělocvičen samotných, tak i z chodby spojující je s objektem školy.

 Dispoziční řešení

1.NP

První nadzemní podlaží je vstupní podlaží. Svou západní stranou je zapuštěno do terénu a na východě se otevírá do prostoru sportovišť.

V 1.np najdeme zázemí školy, jako jsou místnosti technického charakteru – kotelna, transformovna, dílna, školní sklad-, ale také byt školníka, šatny žáků, jídelnu a zázemí pro přípravu jídel, nebo zázemí pro sportoviště.

Žáci přicházející do školy vstupují do objektu právě v úrovni 1.np, prochází kolem vrátnice a směřují do šaten žáků, které mohou být organizovány klasickým způsobem jako třídní kóje, nebo dnes stále častějším pojetím individuálních žákovských skříněk. Odtud dále žáci pokračují do vyšších podlaží.

V 1.np je žákům i učitelům k dispozici jídelna s výdejnou. Jídla se připravují mimo školu a do školy se vozí hotová. Zde se pouze připravují k výdeji formou ohřevu. Pro provoz stravovacího zařízení je zřízen samostatný vjezd na školní odkud probíhá zásobování a také odvoz odpadků. Touto cestou vede také vstup zaměstnanců provozujících stravovací zařízeni.

Jídelna může být využívána také jako shromažďovací prostor v případě žákovských představení apod.

V jižní části 1.np se nachází zázemí sportovišť. Jsou zde šatny pro žáky tělesné výchovy a kabinet učitele tělesné výchovy.

Část sportovišť navazuje na 1.np školy. Spojovací chodba zpřístupňuje dvě tělocvičny – velkou a malou, velikostně odpovídající provozování míčových sportů a čvičení obvyklých při předmětu tělesné výchovy.

Venkovní sportoviště jsou přistupna buď ze spojovací chodby, nebo přímo z tělocvičen. Najdeme zde dvě menší hřiště, velikostně odpovídající volejbalu, a jedno větší, velikostně odpovídající basketbalu.

2.NP

Druhé nadzemní podlaží je vyhrazeno učebnám.

V západním křídle se nachází 5 kmenových učeben s kapacitou 26 až 32 žáků. Tyto učebny jsou orientované jižním směrem. Celá jižní strana je prosklená pro maximální prostup světla. Světelnou pohodu pomáhají zajišťovat venkovní i vnitřní stínící prvky v podobě venkovních lamel, v návaznosti na horizontální prvky lehkého obvodového pláště, a vnitřní žaluzie.

Kmenové třídy v 1.np jsou propojeny s venkovním odpočinkovým prostorem dětí.

Chodba před těmito třídami je vnitřním odpočinkovým prostorem. Svým půdorysným tvarem vymezuje jak pohybovou zónu, tak i klidové zóny u jednotlivých tříd.

Každá z těchto tříd je vybavena kromě běžného nábytku také úložnými prostory pro každého žáka podél severní strany místnosti.

Ve středním křídle se nachází kabinety učitelů, které jsou zároveň i sklady pomůcek. Dále zde najdeme jazykové třídy o kapacitách až 28 žáků pro výuku jazyků ve skupinách. Tyto učebny slouží mimo vyučování jako prostory družiny a stejně jako kmenové učebny jsou propojeny s venkovním odpočinkovým prostorem.

V tomto křídle se nachází také sanitární zařízení pro žáky.

Ve východním křídle najdeme tři specializované učebny. Počítačová učebna je situována v severní části a osvětlena z východu. V jižní části jsou pak dvě učebny propojené kabinetem. Jedna z těchto je pojatá jako přednáškový sál se stupňovitou podlahou. Její kapacita je dostačující pro usazení 2 tříd a může fungovat i jako promítací sál.

V tomto křídle je situováno jak sanitární zařízení pro žáky, tak odděleně pro učitele. Je zde také kuchyňský kout pro učitele.

V úrovni 1.np se nachází také místnost přístupna z exteriéru pro skladování zahradního nářadí a jiných pomůcek.

3.NP

Třetí nadzemní podlaží kromě kmenových učeben v západním křídle obsahuje dvě specializované učebny hudební a výtvarné výchovy v středním křídle. Jsou zde také kabinety pro učitele a sanitární zázemí pro žáky.

Ve východním křídle se nachází školní knihovna se studovnou volně navazující na školní halu.

Nachází se zde také administrativní část školy. Zcela v jižní části tohoto křídla najdeme kanceláře ředitele a zástupce ředitele, sekretariát a hospodářské oddělení. V návaznosti na tyto je umístěna učitelská sborovna.

Ve východním křídle se nachází také sanitární zařízení pro žáky a učitele odděleně.

MAR_BrevSkola_trida_AXO